– ALGEMENE VOORWAARDEN CREATORS CONNECT –

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Creators Connect: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Creators Connect.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Creators Connect en een opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Creators Connect, voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Creators Connect en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.8. Indien Creators Connect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Creators Connect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.9. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Creators Connect en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. De door Creators Connect gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Creators Connect is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders in de offerte aangegeven.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Creators Connect daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, doch zij komt tot stand als ware de offerte van Creators Connect geaccepteerd.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Creators Connect niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Creators Connect zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bij Creators Connect redelijkerwijs bekende stand der wetenschap.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar het oordeel van Creators Connect vereist, heeft zij het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creators Connect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Creators Connect worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Creators Connect zijn verstrekt, heeft Creators Connect het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Creators Connect de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5. Indien door Creators Connect of door Creators Connect ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Creators Connect de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Creators Connect daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6. Contractduur; uitvoeringstermijn
6.1. De overeenkomst tussen Creators Connect en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit voor Creators Connect nimmer een fatale termijn.

7. Honorarium

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Creators Connect, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen de verschuldigde kosten per maand in rekening worden gebracht.
7.5. Indien Creators Connect met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Creators Connect niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Creators Connect zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Creators Connect zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
7.6. Indien Creators Connect kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, t.a.v. bijv. lonen de tarieven of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is Creators Connect gerechtigd prijsstijgingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
7.7. Bovendien mag Creators Connect het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Creators Connect, dat in redelijkheid niet van Creators Connect mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Creators Connect zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Creators Connect zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

8. Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Creators Connect aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, of per gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Creators Connect op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4. Creators Connect heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Creators Connect kan, zonder daardoor in verzuim te komen, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst betalingen boeken conform het vorenstaande.
8.5. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
8.6. Indien Creators Connect hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9. Eigendommen

9.1. De eigendom van door Creators Connect aan de wederpartij gele¬verde zaken blijft bij Creators Connect. Zij gaat pas over op de dag waarop de verschul¬digde prijs, renten, kosten en schade¬vergoedingen ter zake van de geleverde zaken en dien-sten, inclusief voorafgaande leve¬rin¬gen en dien¬sten, is vol¬daan, onverminderd het risico van de wederpartij voor die zaken.
9.2. Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de weder¬partij niet gerechtigd de geleverde zaken in bewaring te geven, te ver¬vreemden of te bezwaren met enig persoonlijk of zakelijk recht, dan wel er op enige andere wijze over te be¬schik¬ken, een en ander uitge¬zonderd handelingen in de normale uitoe-fening van beroep of bedrijf.
9.3. Omtrent zaken die door of vanwege de wederpartij aan Creators Connect zijn toever¬trouwd draagt Creators Connect dezelfde zorg als die zij omtrent haar eigen zaken aanwendt. Het risico voor bedoelde zaken blijft echter bij de weder¬partij.
9.4. Alle rechten en eigendommen van intellectuele aard op de door Creators Connect ontworpen of tot stand gebrachte tekeningen, ontwerpen, modellen, onderhoudsrap¬porten, handleidingen etc. blijven bij haar berusten, tenzij schrifte¬lijk en uitdruk¬kelijk anders is overeengekomen. In dat geval zijn alle kosten daaruit voortvloeien¬de voor rekening van de wederpar¬tij.
9.5. Door Creators Connect tot stand gebrachte tekeningen, rapporten, offertes e.d. mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.
9.6. Door het geven van een order tot verveelvoudiging, reproductie of bewerking van door de Auteurswet of enig industrieel of intellectueel eigendoms¬recht beschermde zaak, ver¬klaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op enige rechten van derden. De wederpartij vrijwaart Creators Connect voor alle aanspra¬ken van derden uit hoofde van schending van enig intellectu¬eel eigendom, waaronder begrepen auteurs¬recht, octrooi, merknaam etc. Hetzelfde geldt indien Creators Connect voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik dient te maken van door de wederpartij ver¬strekte of voorgeschreven zaken.
9.7. Alle door Creators Connect verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Creators Connect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
9.8. Creators Connect behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Onderzoek, reclames

10.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Creators Connect. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Creators Connect in staat is adequaat te reageren.
10.2. Indien een klacht gegrond is, zal Creators Connect de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Creators Connect slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 14.

11. Opzegging

11.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
11.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Creators Connect recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Creators Connect zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en tot betaling van de kosten waaraan Creators Connect zich heeft verbonden, bijvoorbeeld voor het aanstellen van derden bij de uitvoering van de overeenkomst. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
11.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Creators Connect, zal Creators Connect in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Creators Connect extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

12. Opschorting en ontbinding

12.1. Creators Connect is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
A. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
B. na het sluiten van de overeenkomst Creators Connect ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
C. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.2. Voorts is Creators Connect bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Creators Connect op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Creators Connect de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4. Creators Connect behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

13.1. Indien Creators Connect aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
13.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Creators Connect het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Indien Creators Connect aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2. Indien Creators Connect aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag c.q. de geleverde diensten of goederen. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag, van de door de assuradeur van Creators Connect, in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
14.3. Creators Connect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Creators Connect is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
14.4. In afwijking van hetgeen onder 14.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
14.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
A. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
B. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Creators Connect aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Creators Connect toegerekend kunnen worden;
C. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.6. Creators Connect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade.

15. Vrijwaringen

15.1. De opdrachtgever vrijwaart Creators Connect voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
15.2. Indien opdrachtgever aan Creators Connect informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, wormen, spyware etc, en defecten.
15.3. Opdrachtgever vrijwaart Creators Connect voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

16. Risico-overgang

16.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

17. Overmacht

17.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Creators Connect geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Creators Connect niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Creators Connect, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen.
17.2. Creators Connect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Creators Connect zijn verplichtingen had moeten nakomen.
17.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.4. Voor zoveel Creators Connect ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Creators Connect gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Creators Connect gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Creators Connect zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Creators Connect niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19. Niet-overname personeel

19.1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Creators Connect, medewerkers van Creators Connect of van ondernemingen waarop Creators Connect ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

20. Geschillen en toepasselijk recht

20.1. De rechter in de vestigingsplaats van Creators Connect is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Creators Connect het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
20.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.3. Op elke overeenkomst tussen Creators Connect en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing ongeacht of de wederpartij een buitenlandse is, en ongeacht of de overeenkomst in het buitenland dient te worden uitgevoerd.

21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

21.1. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden staat gepubliceerd op www.creatorsconnect.nl en kan op verzoek van opdrachtgever per post of e-mail worden toegezonden.
21.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
21.3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Creators Connect – Januari 2017